VGTK i Sisjön AB

Dräneringar

Dräneringar

Dräneringsmetoder

Att dränera om en husgrund är ett omfattande arbete som sker i ett antal olika steg. Hur stegen genomförs exakt beror på vilket system man använder sig av. Det finns flera olika på marknaden och omgivande tomt, liksom grunden i sig påverkar valet.

Men det finns ändå en hel del gemensamt med hur alla dräneringar genomförs. Här är en grundläggande mall för hur det brukar gå till:

1. Marken grävs upp runt huset. Man gräver inte upp allt runt hela huset på en gång. Det skulle kunna underminera husgrunden vilket få vill riskera. Därför tar man det i flera omgångar, kanske en eller två sidor i taget. Djupet på grävningen går under själva husgrunden.

2. Dräneringsslang läggs i botten av diket med en lutning mot dagvattenbrunn eller stenkista. Oftast läggs en dräneringsduk under slangen och lite grus. Duken viks sedan upp ovan slangen, som omges helt av grus. Dräneringsslangen tar hand om det vatten som kommer underifrån och det vatten som tränger neråt i marken.

3. Källarväggarna skyddas mot fukt. De kan också isoleras från utsidan.

4. Dräneringsdiket fylls med grus/singel.

5. Dagvattenledningarna dras och läggs så att vattnet leds bort från husgrunden. Det tar hand om vatten från tak och ev. asfalterade ytor. Det kan ske på flera olika sätt, bland annat genom att anlägga en dagvattenbrunn, eller dra fasta ledningar från stuprör och iväg till stenkista/kommunalt avloppssystem där så är tillåtet. I ett sådant system ska det alltid finnas inspektionsluckor så att det går att rensa systemet.

6. När dräneringen är klar fylls det uppgrävda dräneringsdiket runt huset med fyllnadsmaterial och jord. Avslutningsvis återställs markytan med tidigare material som t.ex. gräs, marksten, grus, asfalt mm.

Dränera om på vintern – varför då?

De flesta tänker sig nog att en om dränering av husgrunden ska genomföras under sommaren. Det är väl då man kan gräva och göra saker utomhus?

Det är inget fel med att genomföra om dräneringen under sommaren, för på vintern råder ju tjäle. Men det spelar mindre roll för proffsen.

Tjälen ligger bara en bit ner i backen, sedan är det fullt grävbart även med spade. Närmast huset är det oftast tjälfritt hela året. Och en maskin kan komma igenom tjälen utan problem. Det finns till och med fördelar att låta dränera husgrunden på vintern:

1. Arbete med tunga maskiner under vintern minimerar markskadorna. Tjälen gör att de tunga maskinerna som behövs till jobbet inte trycker ihop och skadar marken.

2. Det är lättare att driva ut innestående fukt ur väggarna på vintern. Det beror på att skillnaden mellan den varma inomhusluften och den kalla utomhusluften ger ett starkt ångtryck – precis som i en skorsten när det är kallt.

3. Du använder ändå inte tomten på samma sätt under vintern som du gör under sommaren. Då stör inte heller ett grävarbete lika mycket som på sommaren, då ett sådant skulle ställa till det ordentligt för alla som vill vistas och njuta av sin trädgård.

4. Du kan få ett bättre pris. På sommaren råder högsäsong och mycket ska göras. På vintern minskar andelen kunder som vill ha arbeten åtgärdade. Då kan också arbetet komma igång snabbare

Behöver jag dränera om?

 

– Behövs verkligen en om dränering? En första fråga här är hur gammalt dräneringssystemet är? Är det över 25 – 30 år behöver dräneringen antagligen göras om, oavsett om du märker problem eller inte. Troligtvis har då dräneringsrör och grus satt igen ordentligt.

– Om systemet är yngre än 25 år och du har problem med fukt och mögel i källaren behöver du ställa dig frågan – beror det på dräneringen?

Det behöver faktiskt inte vara dräneringens ”fel”. Det kan finnas många andra orsaker till att problemen uppstår.

 

Och om svaret ger att dräneringen behöver göras om, så behöver fler frågor få svar:

 

– Vilken typ av husgrund behöver dräneras? Arbetet utförs lite olika beroende på vilken typ av grund som avses.

– Hur lutar tomten och vad är det för jordmån runt huset? Ofta behövs en grundlig undersökning för att ta reda på behovet av dränering.

– Vill du passa på att isolera källaren när du ändå dränerar om? Det är en liten extrakostnad men kan ge mycket mervärde. Inte minst vad gäller att skapa boyta och i form av energibesparingar. Det hjälper dessutom till att hålla fukten borta, något som dräneringen inte klarar av helt på egen hand.

– Vart går markledningarna? Innan en dränering påbörjas måste detta vara helt tydligt och klart. Det gäller alla ledningar till och från fastigheten samt eventuella ledningar som går över fastigheten och då ansöker man om utsättning på ledningskollen.se eller kontaktar lokala nätbolagen.

– Vart leds vattnet idag, och var sitter brunnarna? Finns det en stenkista för avledning av vatten, är systemet kopplat till kommunens system eller rinner vattnet någon annanstans?

– Tillåter kommunen att dagvattenledningarna och dräneringsslangarna kopplas till avloppsnätet. Tänk på att inkopplingen måste anmälas och ofta tas det ut en avgift. Om kommunen inte godkänner en inkoppling. måste en annan lösning för att få bort dagvattnet tas fram, till exempel en stenkista.

Att gräva ut en grund är inget man bör göra på egen hand. Fel utfört kan problemen med fukt i källaren istället öka, och att blottlägga en grund på ett felaktigt sätt kan försätta hela huset i fara om marken sätter sig.

Tänk också på att det finns en risk med att stå nere i ett schakt och jobba – det kan förekomma ras.

Exit mobile version